Funkce měst

Města poskytla svým obyvatelům status měšťana, osoby nepodléhající tělesnému poddanství a robotám, s právem vykonávat svobodně řemeslo. Společnou funkcí středověkých měst je funkce trhová a řemeslně – výrobní.

Města zakládaná ve druhé polovině 13. století plnila více funkcí. Někdy převažovala funkce obranná a geopolitická – např. města na jihovýchodní Moravě založil Přemysl Otakar II. za účelem ochrany území před nájezdy Uhrů a Kumánů. Města se stávala ostrovy míru za hradbami. Byla místem vzniku samosprávy. Její zárodek tvořil sbor přísežných – původně pomocný orgán rychtáře. Z něj se vyvinula městská rada, kterou tvořili konšelé v čele s purkmistrem. Města plnila prostřednictvím církevních řádů roli duchovních a vzdělávacích center. V Otakarově době byli aktivní zejména dominikáni a minorité, zakládající v nich kláštery a brzy také špitály.

nahoru