Středověké domy

Ve městě dosud stojí několik domů, které jsou středověkého původu. Dům čp. 76, označovaný jako Rozvodovský dům, je goticko – renesanční, má zachovaný pozdně gotický bohatě profilovaný vstupní portál. V domě čp. 134, bývalé Besedě, se dochovaly dva hrotité portály z první poloviny 16. století. Pozdně gotický hrotitý vstupní portál je dochován v domě čp. 64 v Břetislavově ulici. Dům čp. 65 v Břetislavově ulici je sice mladší, ale do jeho okna v prvním patře je vsazeno terakotové ornamentální ostění z první poloviny 16. století, které je zřejmě dílem pardubické pernštejnské huti a bylo sem přeneseno z tzv. Pacoldovského domu. Gotického původu je také dům čp. 73, jehož první patro je vysazeno na pěti kamenných krakorcích zdobených reliéfními rozetami. V průjezdu domu čp. 75 je dochován pozdně gotický sedlový portálek. Do domu čp. 80 v Dukelské ulici přenesl architekt František Schmoranz z bývalého domu na děkanském dvoře pozdně gotický pravoúhlý bohatě profilovaný portál se sedlovou vnitřní výplní. V domě čp. 144 v Koželužské ulici se v mázhauzu nachází pozdně gotický sedlový portál. U domů čp. 57 a 67 na Školním náměstí jsou vsazeny dva středověké kamenné pilíře, jeden z nich je zdoben reliéfními znaky, druhý maskami; údajně se jedná o fragmenty pilířů z bývalého hradu.

Polívkův mlýn, označovaný též jako Koželužský, nacházející se v ulici Čs. partyzánů, je poprvé v písemných pramenech uveden roku 1459. Je známo, že po husitských válkách byla soukenická valcha spojena s nově přistavěným mlýnem. Středověkého původu je rovněž náhon.

nahoru