Hřbitovní kostel

je zasvěcen sv. Jakubu Většímu, stojí na jižním okraji zámeckého parku. Je starší než samotné město. Jedná se o pozdně románský, původně hrabišický kostel, který byl údajně vysvěcen roku 1226. Postaven je z lomového kamene. Stával v místech starší předlokační osady, která tu existovala před založením města. V písemných pramenech je tento kostel doložen v letech 1269 a 1272.

Na dlouhou loď kostela navazuje nízký čtvercový presbytář se silnými zdmi. Nad presbytářem stávala chórová věž, což dokládá dodnes dochovaný otisk na východním střešním štítu. Na severní straně lodi je půlkruhově zakončený ústupkový portál, na němž jsou patrné mladší zásahy. Není jisté, zda je v původní poloze. Zachován je také nízký půlkruhový triumfální oblouk a úzké hrotité okno s hlubokou špaletou v ose presbytáře. Presbytář byl zaklenut ve třetí čtvrtině 13. století jedním polem křížové žebrové klenby. Loď s mladší vestavěnou trojramennou kruchtou je plochostropá. Počátkem 17. století (1606) byl kostel renesančně upraven, další stavební opravy proběhly nejspíše až roku 1912. V současné době můžeme v presbytáři obdivovat raně gotické nástěnné malby, malby v lodi (motivy andělů a symbolů smrti) jsou renesanční a raně barokní. Kostel již ve středověku obklopoval hřbitov, který byl rozšířen dvakrát – roku 1588 a na přelomu 19. a 20. století. Dva smírčí kříže byly ke kostelu přeneseny z Nejdku a Jáchymova.

nahoru