Dominikánský klášter

Byl založen s velkou pravděpodobností tak jako v jiných případech na příkaz panovníka po polovině 13. století. To dokládají dochované architektonické prvky, jejichž tvarosloví je shodné s architektonickými prvky současně stavěného farního kostela. Archeologický průzkum prokázal, že pod podlahou hlavní lodi chrámu se nacházejí kulturní vrstvy s keramikou ze 13. století, což je důkazem, že klášter byl stavěn až později po založení města. Dominikáni v klášteře sídlili do srpna roku 1419 , kdy byl „klášter kazatelův na Písku zkažen od obecného lidu, od obojího pohlaví jest obořen a spálen“. Do dnešní doby se dochovalo jen několik stavebních článků, jako jsou klínová žebra, klenební konzola, tvarovky a další druhotně zazděné kamenné fragmenty.

nahoru