MORAVSKÝ KRUMLOV 

Okolí Moravského Krumlova bylo osídleno již ve 12. století. Je doloženo, že na jedné z ostrožen, dva kilometry severně od dnešního města, existovalo do poloviny 12. století zeměpanské hradiště Rokytná. Archeologické výzkumy prokázaly, že prostor nynějšího města byl obydlen již v mladší době hradištní.

Moravský Krumlov byl založen na prostřední relativně ploché ostrožně hruškovitého tvaru říčky Rokytné. Šíje na západní straně města byla od doby jeho založení chráněna hradem. Tato poloha dala městu i jméno „na křivém říčním proudu“ („uf der krumben ouwe“).

Kdy bylo založeno samotné město, bohužel nevíme, žádné písemné doklady se nedochovaly. Teorie jsou dvě. V novější literatuře se setkáváme s názorem, že se jedná o fundaci Přemysla Otakara II. Vychází z předpokladu, že moravskokrumlovský hrad měl podobu kastelu, což je typ hradu, který je v českých zemích spojen výlučně s královskými hrady založenými Přemyslem Otakarem II. Na území historického jádra města byly nalezeny denáry a brakteáty z doby vlády Přemysla Otakara II., což by mohlo posouvat dobu založení města do 70. let 13. století nebo ještě blíže k polovině 13. století.

O velkorysém založení města ortogonálního charakteru svědčí jeho velikost (půdorys zaujímá rozlohu 14,5 ha) a také jeho původní opevnění. První písemná zpráva pochází až z roku 1289, kdy Moravský Krumlov držel Gerhart z Obřan. V té době je bezpečně prokázána existence hradu, který chránil jediný přirozený přístup do města. Obyvateli nově založeného města byli lidé německého původu, o čemž svědčí jak jméno města, tak skutečnost, že ještě roku 1406 patřili mezi nejzámožnější měšťany Němci. Ve městě bylo založeno několik sakrálních staveb, tři z nich se dochovaly dodnes.

Na počátku 14. století Moravský Krumlov ovládli páni z Lipé. S jejich jménem je spojena stabilizace skladby a půdorysu středověkého města, které bylo nejpozději od poloviny 14. století chráněno hradbami. Vývoj města v následujících stoletích byl dramatický. V současné době žije v Moravském Krumlově cca 5 700 obyvatel.

Text zpracovala Mgr. Blanka ROZKOŠNÁ

Vybraná literatura:

  • Dušan Foltýn a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha 2005
  • Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV, Praha 2000
  • Dobroslav Líbal: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, Praha 2001
nahoru