Hrad

Postaven byl před rokem 1289 v místech šíje, která chrání přístup do města, jež se rozkládá ve smyčce říčky Rokytné. V písemných pramenech je poprvé zmíněn roku 1289; tehdy je jako držitel uveden Gerhart z Obřan. Jménem známe také purkrabího, jímž byl Vojslav. Raně gotický hrad byl postaven na čtvercovém půdorysu. Do dnešní doby ze z této nejstarší vývojové etapy hradu dochovala jihozápadní nárožní věž postavená na půdorysu čtverce (9,6 x 9,6 m), která je dnes hlavní zámeckou věží. Také jižní a východní obvodová zeď dnešního zámku jsou zdmi původního gotického hradu. Tyto zdi, stejně jako další architektonické stavební prvky, mohou vést k myšlence, že šlo o kastelový typ hradu se čtyřmi nárožními věžemi, ale jisté to není. V přízemí je snad zachováno zdivo jihovýchodní a severovýchodní věže, ze severozápadní věže se dochoval jen zbytek jejího severního obvodového zdiva. Hradní palác stával na východní straně obrácené k městu. Předhradí se rozkládalo východně od hradu směrem k dnešnímu městu. Předpokládá se, že po husitských válkách byl hrad upravován, snad bylo zdokonaleno i jeho opevnění, ale až do poloviny 16. století se jeho podoba v zásadě nezměnila. Nejpozději v polovině 16. století začal majitel panství s přestavbou hradu na reprezentativní renesanční zámek. Tyto stavební práce, které skončily koncem 16. století, vedly k tomu, že původní středověké sídlo bylo převrstveno. V této době bylo postaveno nové křídlo na západní straně původního hradního areálu, ale již vně objektu, nádvoří bylo téměř dvojnásobně prodlouženo severním směrem a kromě východní strany bylo obestavěno dvoupatrovými arkádami. Vznikl arkádový schodišťový dvůr s novými zámeckými křídly (rytířský sál a nová kaple), jihozápadní věž byla zvýšena a zakončena renesančním ochozem, nad průjezdem byla postavena nová hodinová věž. Na severní straně byly postaveny stáje a nové budovy pro potřeby vrchnostenských úřadů. Roku 1645 zámek poškodili Švédové, kteří se v něm na 26 týdnů usadili. Následující opravy a barokní úpravy v 18. století nebyly zásadního charakteru, takže renesanční podoba zámku zůstala zachována dodnes. 


Předchozí
nahoru