FENOMEN MĚSTPROFILY MĚST › Uherský Brod

UHERSKÝ BROD – město v podhůří Bílých Karpat

Založené na jihovýchodě Moravy ve svahu poblíže dávného brodu přes řeku Olšavu a nacházející se asi šestnáct kilometrů od dnešní slovenské hranice. Probíhala tudy obchodní i vojenská tzv. „uherská cesta“, spojující Prahu s Ostřihomí, tedy český stát s Uhrami. A pravděpodobně kopírovala starší římskou cestu vedoucí od Pobaltí směrem do Pováží „via exploratorum“. Rozlohou 54 ha bylo město v době vzniku na čtvrtém místě v království a druhém na Moravě hned za Olomoucí. Klíčové místo bojů mezi českými a uherskými panovníky o Luckou provincii. Lze předpokládat, že již před rokem 1250 existovala osada „Na Brodu“ a v ní trh a řemeslná výroba, což bylo charakteristickou známkou města. Kumánský vpád v roce 1253 na jihovýchodní Moravu vedl krále Přemysla Otakara II. k myšlence posílení obranyschopnosti této části království. Proto lokaci Uherského Brodu jakožto města můžeme zřejmě položit do let 1254 až 1262. Obvod městských hradeb měl tvar nepravidelného pětiúhelníku se zaobleným jižním nárožím. Zástavba byla řešena podle pravoúhlého rastru. Uprostřed se nacházelo velké čtvercové tržiště, dodatečně předělené blokem staveb na Horní a Dolní rynk. Délka hradeb činila již ve 13. století 2 109 m, v určitých místech dosahovaly zdi výše až 10m a šíře 170cm. Celá fortifikace byla doplněna 4 baštami a 4 branami (Nivnickou, Hradišťskou, Těšovskou a Zámeckou na severu). Součástí města byl i zeměpanský uherskobrodský hrad.

S lokací města souvisí i založení dominikánského kláštera 1262. Z poloviny 13. století, přesněji z roku 1248, je také první zmínka o založení farního kostela. Politické soupeření, strategická poloha a budování města přiměly v lednu 1267 Přemysla Otakara II. k osobní první návštěvě. O pět let později, dne 29.10.1272, udělil král Brodu listinou vydanou v Brně městské právo hlubčické. Tento rok je tedy pokládán za rok povýšení na město. Teprve v listině z 10.1.1278 vydané Přemyslem Otakarem II. v Olomouci, se poprvé objevil název města Brod Uherský (Broda Ungaricalis). První pečeť a městský znak jsou známy z roku 1297. Ve znamení je městská hradba se třemi věžemi, z nichž prostřední je vyšší a zvedá se nad branou v lomeném oblouku a s vraty otevřenými ven. V pečetním poli leží před branou dvouocasý lev. Legenda pečeti oddělená perlovcem nese slova SIGILLVM. CIVIUM. DE. BRODA. Historie 16. a 17. století.

 V současnosti žije v Uherském Brodě včetně místních částí necelých 17 tisíc obyvatel.

Text zpracovala PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D., vyslankyně spolku Města Otakarova v Uherském Brodě, SŠ a VŠ pedagog v oboru historie a dějin umění

Literatura:

  • Kučera, J.: Paměti královského města Uherského Brodu, Brno 1903
  • Hauerland, J. V. a kol: Uherský Brod, město a okres, Uherský Brod 1934
  • Růžička, V.: Uherský Brod, průvodce městem, Uherský Brod 1968
  • Bartoš, J. a kol.: Uherský Brod, minulost a současnost slováckého města, Brno 1971
  • Tomeček, R.: Opevnění Uherského Brodu. Brodský zpravodaj, Uherský Brod, leden 1998, s. 18 a 19.
  • Tomeček, R.: Uherský Brod, putování historií královského města

Předchozí
nahoru