FENOMEN MĚSTPROFILY MĚST › Hostinné

HOSTINNÉ

Město nejspíše nebylo založeno na zelené louce, ale existovala tu starší osada. Nově založené německé město se v písemných pramenech označovalo jako Arnow. Důkazem je listina pocházející z doby kolem roku 1270. S českým pojmenováním Hostinné se setkáváme relativně brzy, roku 1325 („super Hostyni“). Historikové se domnívají, že se tak označovalo starší sídliště, které zde existovalo před založením města.

Hostinné se nachází v podhůří Krkonoš na soutoku Labe a říčky Čisté. K založení města se nedochovaly žádné písemné dokumenty, takže dodnes nevíme, kdo a kdy přesně Hostinné založil. Stalo se tak někdy kolem roku 1260. Vznik Hostinného je spojován s králem Přemyslem Otakarem II. a jeho budováním nového manského obvodu ve Dvoře (Králové) a Trutnově. Svědčí o tom dvě nedatované formule, které můžeme číst v listině sepsané kolem roku 1270 (rozpětí 1269 – 1272). Listina se týká zasvěcení dokončeného kostela a proto je možné usuzovat, že k založení města došlo kolem roku 1260.

Půdorys města má tvar oválu, uprostřed byl vyměřen prostor pro velké čtvercové náměstí, z něhož vybíhají ulice k hradbám.Ve středověku k větším změnám z hlediska půdorysného nedocházelo, spíše se měnila již existující zástavba, která byla od počátku 16. století zčásti kamenná. Součástí půdorysu je centrální náměstí s budovou radnice na jeho západní straně. Opevnění města se v písemných pramenech poprvé zmiňuje roku 1383.  Ačkoliv je hrad v Hostinném v písemných pramenech poprvé uveden roku 1316, nepochybně byl budován již od založení města, současně s městem.  Farní kostel  zasvěcený Nejsvětější Trojici se začal stavět nejspíše kolem roku 1270 jako raně gotický, přestože někteří kunsthistorikové se domnívají, že rustikální reliéfní výzdoba tympanonu jižního portálu se svým tvaroslovím řadí do první poloviny 13. století.

Ničivou ránu pro město  znamenal požár roku 1610. Tehdy město vyhořelo včetně kostela, fary, zámku, školy, radnice a pivovaru. Následovala velkolepá celková obnova města, na níž se zřejmě podílel italský stavitel C. Valmadi. Hostinné tak získalo podobu pozdně renesančního města. V 18. století byly domy s podloubím na náměstí přestavovány v pozdně barokním slohu a po obnově po požárech 1848 a 1869 získaly klasicistní podobu. Po polovině 17. století byl jihovýchodně od náměstí, na předměstí, založen františkánský klášter s kostelem, od druhé poloviny 18. století se začínají zastavovat předměstí. Ve druhé polovině 19. století se v Hostinném zakládají továrny a rozvíjí se zejména papírenský, dřevozpracující a textilní průmysl. V první polovině 20. století se město rozrostlo o nové obytné a vilové čtvrti.

V současné době v Hostinném žije přibližně 4400 obyvatel.

Text zpracovala Mgr. Blanka ROZKOŠNÁ

Vybraná literatura:

  • Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I, Praha 2000
  • Emanuel Poche (ed.): Umělecké památky Čech 1, Praha 1977

Předchozí
Další
nahoru