FENOMEN MĚSTPROFILY MĚST › Přerov

PŘEROV

Na město povýšil král Přemysl Otakar II. roku 1256 na žádost brumovského kastelána Smila. Magdeburské právo získali přerovští jako odměnu za utrpěné škody v době uherského vpádu. Předpokládá se, že nešlo jen o povýšení dosavadního sídliště na město (viz předlokační vývoj města a jeho okolí), ale došlo k lokaci nového Dolního města na rovinatém terénu jihozápadně pod Kopcem. Důkazem, že Dolní město bylo nově založeno právě v místech, kde starší zástavba neexistovala, je jeho ortogonální půdorys. S největší pravděpodobností záměrně vytyčená půdorysná struktura byla zastavována postupně, jako tomu bylo v případě jiných nově dislokovaných měst. Příčinou vedoucí k založení nového města byla skutečnost, že prostor Kopce, kde stával královský hrad, a přilehlého předhradí (dnešního Žerotínova náměstí) byl pro potřeby středověkého města příliš malý. Vzhledem těmto specifickým podmínkám se Přerov z hlediska formování středověkého města výrazně odlišuje od jiných měst založených Přemyslem Otakarem II. nebo Václavem II. Ve městě se dochovalo několik sakrálních staveb, jež mají svůj původ ve středověku.

Rozvoj středověkého Přerova byl omezen blízkostí dvou významných měst, která byla jeho velkou konkurencí. Byla to Olomouc a také biskupská Kroměříž, které nedovolily, aby se Přerov stal střediskem širšího regionu. Historické jádro Přerova se skládá ze dvou částí – Horního města, jehož centrem je Horní náměstí, a Dolního města s náměstím, které se původně označovalo jako Dolní, dnes je toto náměstí pojmenováno po T.G.Masarykovi. Je zajímavé, že město Přerov – na rozdíl od naprosté většiny královských měst – opevněno jako celek nikdy nebylo. Přesto mělo nezanedbatelný opevňovací systém včetně hradeb. Významným mezníkem v dějinách města byly války v husitském období, během nichž husité město několikrát dobývali. Vývoj města v 16. – 19. století je ve znamení renesančního rozkvětu, následků třicetileté války, požárů i rozvoje během průmyslové revoluce, který z něj učinil mimo jiné hlavní moravský železniční uzel. V současné době v Přerově žije kolem 44 000 obyvatel.

Text zpracovala Mgr. Blanka ROZKOŠNÁ

Vybraná literatura:

  • Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI, Praha 2004

http://www.rosmus.cz/dokumenty/knihy/Obchazka_casem.pdf


Předchozí
Další
nahoru