FENOMEN MĚSTPROFILY MĚST › Nymburk

NYMBURK

Nymburk jako město byl založen na průsečíku dálkových a místních cest v prostoru, kde se protínaly a přecházely přes Labe. Důvodem k založení města byla nepochybně snaha panovníka zajistit si důležitý strategický bod na cestě z Prahy do Kladska, navíc na místě přechodu přes velký vodní tok. Založení města předcházelo ranné osídlení v jeho okolí. Kdy přesně bylo město založeno, není bohužel známo, žádná zakládací listina se nedochovala. V písemných pramenech je poprvé Nymburk (jako již existující královské město) uveden v listině, která pochází z formuláře královského protonotáře Jindřicha z Isernie. Tato listina není datována, ale podle obsahových souvislostí bývá kladena do posledních let vlády Přemysla Otakara II., mezi roky 1274–1278 (někdy se v literatuře mylně uvádí, že listina byla sepsána roku 1257). Podle dnešního poznatků byl Nymburk založen v jedné etapě nedlouho před rokem 1278, zřejmě na zelené louce. Znovu je Nymburk jako město uveden v listině datované 5. prosince 1287, kde se označuje jako „civitati Neuenburgensi“. Nymburk získal při založení pozoruhodný půdorys a neméně pozoruhodné opevnění. V historii města je takédoložena existence časnéhostředověkého mostu. Pravděpodobná byla existence středověkého městského hradu. Již v ranném stadiu při zakládání města vznikal dominikánský klášter.Kromě něj se nacházelo ve městě několik dalších sakrálních staveb.

K osídlení města byli pozváni němečtí kolonisté z Dolního Porýní, kteří také dali nově založenému městu pojmenování – Neuenburch – Nový Hrad. Do počátku 15. století ovládali i městskou správu. Pozdější vývoj města potvrdil jeho poměrně velký význam ve středověku. Velkou zkázu však přinesla třicetiletá válka. V současné době žije ve městě přibližně 15 tisíc obyvatel.

Text zpracovala Mgr. Blanka ROZKOŠNÁ

Vybraná literatura:

  • Jiří Černý, Jan Řehounek, Igor Vstoupal: Nymburk – průvodce městem, Nymburk 1995

  • Jiří Kuthan: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – kláštery – kostely, Vimperk 1994
  • Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV, Praha 2000
  • Dobroslav Líbal: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, Praha 2001
  • Jakub Pavel: Nymburk, Historický a stavební vývoj města, Nymburk 1970
  • Emanuel Poche (ed.): Umělecké památky Čech 1, Praha 1977

  •  Vladislav Razím: Středověké hradby města Nymburka, Nymburk 2010

  •  Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn: Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997

    http://www.mesto-nymburk.cz/infocentrum/index.php?stranka=pamatky 

nahoru