FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTMarchegg › Městský hrad

Městský hrad (Stadtburg)

V rakouském Marcheggu byl českým králem v nově založeném městě zřízen opevněný hrad. Jeho zbytky tvoří jádro dnešního zámku. O něco později byla forma pravidelného čtvercového kastelu s nárožními věžemi Přemyslem Otakarem použita při stavbě hradu ve Vídni. Ještě v roce 1499 bylo známo, že zámek Marchegg se svými budovami bylo možno přirovnat k pevnosti.

Četné a nekompromisní přestavby až do novověku nelze snadno odlišit od středověké stavby.  V přízemních místnostech východního křídla byly až do roku 1958 rozpoznatelné středověké části zdiva. Z doby založení je dochován z kvádrů vystavěný středový pilíř, který původně nesl klenbu velké místnosti o ploše 90m2 (historicko-stavebně nejcennější pozůstatek dvorské architektury za Přemysla Otakara II.)

Stadtburg

In Österreich wurde unter Ottokar die stark befestigte Burg in der von ihm gegründeten Stadt Marchegg errichtet. Ihre Reste bilden den Kern des heutigen Schlosses. Die Form eines regelmäßigen viereckigen Kastels mit Ecktürmen hatte auch die von Böhmenkönig etwas später errichtete Burg in Wien. Noch 1499 heißt es, das Marchegger Schloss mit seiner Gebäuden sei mit einer Festung vergleichen.

Zahlreiche und rigorose Umbauten bis in die Neuzeit lassen nur mehr sehr wenig von der mittelalterlichen Bausubstanz erkennen. In den Erdgeschoßräumen des Osttrakter waren noch bis 1958 mittelalterliche Mauerteile sichtbar. Aus der Gründungszeit erhalten ist ein aus Quadraten aufgebauter Pfeiler, ursprünglich der zentrale Gewölbeträger eines stattlichen 90m2 großen Einsäulenraumes (baugeschichtlich das wertvollste Relikt der höfischen Architektur unter Přemysl Ottokar!).


Předchozí
nahoru