FENOMEN MĚSTPROFILY MĚST › Marchegg

MARCHEGG

Město založil český král Přemysl Otakar II. zřejmě bezprostředně po bitvě u Kressenbrunu (12. července 1260) a to na místě této bitvy, na řece Moravě. Jde o suverénně největší otakarské město. Původní náměstí mělo výměru cca 7,5 ha a bylo tak největší v Evropě. Marchegg s celkovou  plochou zhruba 60 ha má vpravdě grandiozní rozměry. Je třikrát až čtyřikrát větší než většina tehdy založených měst a je také výrazně větší než Wiener Neustadt (Vídeňské Nové Město) založené rakouskými Babenbergy. Města založená Přemyslem Otakarem II. nejen v dnešním Rakousku vykazují zřetelně schéma geometrického půdorysu s pravoúhlým nebo čtvercovým náměstím a ulicemi, které se většinou pravoúhle kříží. Tak je také koncipován půdorys měst Marchegg, Brug an der Mur a Leobenu.

Vědecká expertýza Dr. Erwina Reidingera (1995/99) prokazuje tuto urbanistickou geometrii středověku. V ní rozeznáváme plánovaný čtverec o délce 400 sáhů (= 728m) tak jako čtvercové náměstí – (150 sáhů = 273m) myšlené i jako shromaždiště vojsk. Poloha a orientace současně plánovaného kostela je v souladu se zakládacím konceptem královského města.

Při vyměřování  délek se používaly měřičské latě a měřičské řetězy. Vytyčení pravých úhlů a jejich částí křížový úhloměr. Tento přístroj odpovídá v základních rysech přístroji zvaném Groma, který užívali Římané. Charakteristické rysy středověkého zakládání měst jsou pravoúhlý osový kříž a jednotná konstrukce pro hlavní náměstí. Ve zvláštních případech, jako např. ve Vídeňském Novém Městě a v Marcheggu má i osa farního kostela ke geometrii města zvláštní vztah. Mnohá města byla shromaždištěm pro formování vojska, pro něž bylo plánování velkého náměstí nutné (viz Marchegg). Na takových náměstích nebyly původně stavěny žádné budovy.

V červnu 2018 byla v Marcheggu odhalena socha zakladatele města Přemysla Otakara II. Jejím autorem je sochař Petr Císařovský. 

Hradby (Mauerungen)

Městské brány (Die Stadttore)

Městský hrad (Stadtburg)

Farní kostel (Die Stadtpfarrkirche)

Historie města (Aus der Geschichte)

Text připravil a do němčiny přeložil Martin Polák

Teilweise erkennbar die Grundrisse der rechteckigen Stadttore samt angebauter Rundtürme. Der Umriss Marcheggs ist fast quadratisch (728m – 860m). Mit einer Fläche von etwa 60 Hektar hat sie wahrlich grandiose Ausmaße und ist damit eine der größten Stadtanlagen ihrer Zeit in Mitteleuropa!

Drei- bis viermal größer als die meisten damaligen Gründungsstädte und auch deutlich größer als das von den Babenbergern errichtete Wiener Neustadt.

Die von Ottokar angelegten Städte zeigen deutlich das Schema eines geometrischen rundrisses mit einem rechteckigen oder quadratischen Markplatz und sich zumeist rechtwinklig kreuzenden Straßen und Gassen. So ist auch der Grundriss von Marchegg, Brug an der Mur und Leoben konzipiert.

Wissenschaftliche Expertisen von Dr. Erwin Reidinger 1995/99 wollen diese städtebauliche Geometrie des Mittelalters nachweisen. Dieser erkennt ein Planungsquadrat mit der Länge von 400 Klaftern (=728m) sowie einen quadratischen Hauptplatz (s = 150 Klafter = 273m) – Truppensammelplatz. Die Lage und Ausrichtung der gleichzeitig geplanten Kirche steht im Einklang mit dem Gründungskonzept der Königstadt.

Dr. Erwin Reidinger erklärt die Gründungsvermessung von Wiener Neustadt  am Absteckpunkt 1192 beim ehemaligen Fischauer-Tor. Die symbolischen Absteck-Linien im Boden wurden in der Abmessung des Klafters bemessen.

Bei der Längenmessung verwendete man Messlatten oder Messketten. Die Absteckung von rechten Winkeln und Teilen davon wurde mit dem Winkelkreuz  vorgenommen. Dieses Gerät entspricht in den Grundzügen der von den Römern verwendeten Groma. Die charakteristischen Merkmale der mittelalterlichen Stadtplanung sind durcch ein rechtwinkliges Achsenkreuz und eine einheitliche Konstruktion für den Hauptplatz gekennzeichnet. In Sonderfällen, wie z.B. in Wiener Neustadt und Marchegg, steht auch die Achse der Pfarrkirche zur Geometrie der Stadt in besonderer Beziehung. Manche Städte waren auch Sammelplatz für das Aufgebot des Heeres, wodurch die Planung eines sehr großen Statplatzes notwendig war (siehe Marchegg). Auf diesen Stadtplätzen wurden ursprünglich keine Gebäude errichtet.


Předchozí
nahoru