FENOMEN MĚSTPROFILY MĚST › Žitava

 ŽITAVA

Město Žitava je centrem oblasti zvané Žitavsko, které ve středověku patřilo k Českému království. Žitava se nachází severozápadně od česko – německo – polského trojmezí. Žitava nebyla Přemyslovou fundací, ale na královské město ji Přemysl Otakar II. povýšil. Přemysl Otakar II. navštívil Žitavu roku 1255 a propůjčil jí městská práva.  Žitava se tak stává ve 13. století nejseverněji položeným českým královským městem. K upevnění zeměpanské pozice Přemysla Otakara II. na Žitavsku mělo přispět i opevnění města, jehož budování je v písemných pramenech doloženo téhož roku 1255. Přemysl Otakar II. se snažil zřízením královského města omezit postavení rodu Ronovců, který ovládal dominium Žitavska. Kolem roku 1263 se Ronovci ze Žitavy stahují a moc nad Žitavskem definitivně převzal král. Poté se Žitava stává rychle rostoucím královským městem, dokonce zde byla založena mincovna. Koncem 13. století byla ve městě založena johanitská komenda a minoritský konvent. Klášter byl postaven v průběhu 13. století v severní části města nedaleko městských hradeb. Chór klášterního kostela sv. Petra a Pavla byl vysvěcen údajně roku 1293. Řádoví bratři byli do Žitavy povoláni z Prahy. Nejstarší částí klášterního kostela je kaple při jižní straně presbytáře, která je sklenuta dvěma poli křížové klenby. Na konci 15. století byl klášter přestavěn ve stylu pozdní gotiky.

Ve čtrnáctém století se Žitava stala členem spolku Šestiměstí. Ačkoliv se v husitství stala Žitava místem boje proti husitům, přijala v 16. stol. luteránství. Podoba středověkého města byla nenávratně poničena v průběhu Sedmileté války, roku 1757, bylo však obnoveno v nové – barokní – podobě a zejména díky rozkvětu textilního průmyslu město bohatnulo, na čemž se podíleli i čeští přistěhovalci.Bohatství města i počet jeho obyvatel nadále rostly i v 19. století; před první světovou válkou ve městě bydlelo 38 000 obyvatel. Žitava byla hlavním centrem saského plátenictví, v provozu bylo mnoho tkalcoven, barvíren, ale také strojírenské podniky, elektrárna nebo plynárna. Roku 1802 tu bylo otevřeno divadlo, roku 1884 nemocnice, roku 1913 byla slavnostně otevřena úzkokolejná železnice ze Žitavy do Ojvína (Ojbína), která je v provozu dodnes. Do dnešní doby se Žitava může pochlubit četnými sakrálními stavbami.

V současné době žije v Žitavě kolem 30 000 obyvatel.

Text zpracovala Mgr. Blanka ROZKOŠNÁ

 

nahoru