FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTUherský Brod › zakládací listina

zakládací listina

Ve jménu svaté a nerozdílné Trojice Amen. Otakar, z Boží milosti král český, vévoda rakouský, štýrský, korutanský, markrabě moravský, pán v Kraňsku, Chebsku a Pordenone všem na věčné časy. Aby to, co rozumně z pouhé štědrosti královského majestátu se udělovalo poddaným ať k jejich potřebě nebo k jejich užitku, a aby takové záležitosti neupadly v zapomenutí, a aby také nebyly pletichami potlačeny, nebo aby stářím nezanikly, ale aby se uchovaly na věčnou paměť, proto my, tímto slavnostním zápisem k známosti všem ať věku našeho nebo budoucího, majíce na zřeteli prospěch a užitek našich milých a dobrých měšťanů našeho Brodu, udělujeme jim a poskytujeme jim, aby se těšili z těchže práv a výsad jako město naše Hlubčice. Navíc k jejich prospěchu a na obecnou přímluvu jim uděluje­me právo skladu kupeckého zboží, které se sem přiváží z té neb oné strany a sluje obecně niederlage; avšak tak, že měšťané z našich zemí po osm dní a měšťané z jiných zemí po dva týdny jsou povinni se zde zdržet a zde meš­kat, a teprve poté mohou se svým zbožím dále cestovat a nikoliv dříve. Na lepší známost jsme poručili vydat tuto listinu stvrzenou naší královskou pečetí. Jako svědci byli přítomni: Chirninus komoří, Nezamysl číšník, Besnata jídlonoš moravský, Smilo z Brumova, Oldřich z Durrenhonz, hejtman korutanský a další věrohodní. Dáno u Brna léta od narození Syna Božího 1272 o čtvrtém dnu před kalendami listopadovými, našeho kralování roku jedenáctého. Psáno rukou mistra Petra, vyšehradského probošta, našeho kancléře, roku a dne, jak je uvedeno.

nahoru