FENOMEN MĚSTPROFILY MĚST › Kolín

KOLÍN

Kolín byl založen u brodu přes Labe a na křižovatce obchodních cest. Význačnější byla cesta od Prahy přes Český Brod na Čáslav a dál na Moravu, buď na Jihlavu a Vídeň nebo na Chrudim, Olomouc či Brno, a dále cesta od jihu až jihozápadu s přechodem řeky Labe. Rozlohou nevelké jádro města bylo situováno na vysoké svažité terase na levém břehu Labe. Jeho půdorys patří mezi nejstarší důsledně šachovnicové městské lokace. Hlavní východo–západní komunikace procházela původně diagonálně přes mírně obdélné náměstí, později podél jeho jižní strany. Uprostřed jižní fronty náměstí ústí další důležitá (Kouřimská) ulice. Její severní pokračování bylo z plochy náměstí přesunuto do severovýchodního koutu města, kde směřovalo k brodu, resp. na most přes Labe. Nejvýznamnější stavby raně gotického Kolína se soustředily v protilehlých koutech dispozice. V dominantní výšinné poloze na jihovýchodním okraji vznikl, snad na místě předkolonizační svatyně, farní chrám sv. Bartoloměje (založen asi v 60. letech 13. století) a na okraji severozápadním nad řekou byl založen dominikánský klášter s kostelem P. Marie (druhá pol. 13. stol., zanikl po r. 1421). Současně s výstavbou města bylo vybudováno důkladné opevnění se čtyřmi branami: Klášterskou, kterou později nahradila Pražská, Kouřimskou, Čáslavskou (Kutnohorskou) a Labskou. Patrně v místech dominikánského kláštera vzniká v roce 1437 kolínský hrad, který v dalším vývoji nápadně vystupoval z obrysu původního městského jádra. Na konci 15. století severozápadní kout náměstí doplnila nová budova radnice, vzniklá přestavbou staršího měšťanského domu. V roce 1504 získalo město novou dominantu výstavbou mohutné zvonice svatobartolomějského chrámu. Ze středověkých předměstí získalo největší rozsah Kutnohorské, které svým severovýchodním okrajem pohltilo lokalitu Hroby s kostelem Všech svatých (asi z konce 13. stol.), a na němž byl založen špitál s kostelem sv. Jana Křtitele (přelom 13. a 14. stol.). V pozdním středověku bylo ke městu připojeno předměstí Zálabí, které vzniklo sloučením starší vsi Mnichovice s později zaniklou osadou Brankovice (až do počátku 15. stol. majetek sedleckého kláštera). Součástí nového předměstí byl původní farní kostel sv. Víta (z první poloviny 14. stol.). Na jižním a západním předpolí Kolína vyrostla menší předměstí Kouřimské a Pražské.

Text zpracoval Mgr. Vladimír RIŠLINK, vyslanec spolku Města Otakarova v Kolíně, ředitel Muzea v Kolíně


Předchozí
nahoru